SN Name
1 Mr. Shiva K Rai (NH) Past President
2 Mr. Khagendra Kshetri (NJ) Past President.
3 Dr. Binod Shah
4 Dr. Rudra Aryal
5 Mr. Krishna Koirala
6 Dr. Rajan Panta
7 Dr. Puru Shrestha
8 Mr. Shyam Kaji Gurung
9 Dr. Bishnu Phuyal
10 Mr. Arjun Sigdel
11 Ms. Neden Dongala
12 Mr. Krishna Khanal
13 Mr. Gobinda K Shrestha (TX)
14 Ms. Sita Kharel (NY)
15 Ms. Tika Chaudhari
16 Mr. Uttam Karki
17 Mr. Lhakpa Dendi Sherpa (CA)